Lauritzen Fonden ønsker at skabe forandring i det danske samfund gennem støtte til projekter, der har til formål at understøtte udsatte børn og unges muligheder for at blive aktive og inkluderede borgere i Danmark. Vi støtter fortrinsvis indsatser med rødder og virke i Danmark.

I kraft af Fondens virke som erhvervsdrivende fond, søger vi at fremme og udvikle dansk shipping og dansk foretagsomhed. Som en del af uddelingsstrategien gives der ligeledes uddannelseslegater til børn af medarbejdere i Lauritzen-gruppen samt støtte til medarbejdernes frivillige og sociale arbejde. Herudover giver fundatsen anvisning om støtte til børn, børnebørn og oldebørn af stifter Ditlev Lauritzen.

Derudover støtter Fonden gennem sit 100% ejede datterselskab, Lauritzen Fonden Holding ApS, vidensudvikling og dansk foretagsomhed i form af investeringer og lån til små, innovative og nyopstartede virksomheder. Disse investeringer foretages primært i samarbejde andre investeringsselskaber.

Uddelinger i 2021 (DKK) (før nedskrivninger og tilbageførsler)

Medarbejdere i Lauritzen-gruppen:

Støtte til uddannelse

965.018

Særlige tilskud

139.600

Tilskud til sociale aktiviteter

489.402

1.594.020

Eksterne uddelinger:

Søfartens og søfarendes interesser

1.214.000

Skoler, undervisning og studiestøtte

7.324.279

Ungdomsarbejde

35.000

Ældrearbejde

129.000

Socialt arbejde

16.281.925

Nordisk og internationalt samarbejde

7.000

Sygdom og forskning

0

Kultur

5.445.615

Lauritzen-slægten

1.211.391

31.648.210

Uddelinger i alt:

33.242.230

Likviditetsresultat 2021

Lejeindtægter fra fondens ejendomme

1.541.000

Ejendommenes driftsomkostninger

-6.594.000

Fondens administration, inkl. lønninger

-15.135.000

Udbytte fra datterselskaber

0

Årets likviditetsresultat i Lauritzen Fonden

-20.188.000

Årets uddelinger

31.627.000

Samlet skat i koncernen

100.830.000

Årets uddelinger ift. Fondens værdipapirer og likvide beholdninger

(Dvs. midler, der ikke er placeret i tilknyttede selskaber og ejendomme)

 •  

  Værdipapirer og likvide beholdning (93%)

 •  

  Uddelinger 2021 (7%)

Balance

Aktiver

Ejendomme og grunde

36.916.000

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

6.410.745.000

Tilgodehavender og andre udlån

30.961.000

Værdipapirer

470.810.000

Likvide beholdninger

1.989.000

Aktiver i alt

6.951.422.000

Passiver

Egenkapital

6.002.150.000

Langfristede gæld

876.498.000

Bevilgede ikke udbetalte uddelinger

68.333.000

Anden gæld

4.441.000

Passiver i alt

6.951.422.000

Fordeling af Lauritzen Fondens aktiver:

Som moderselskab for J. Lauritzen A/S (100 % ejet), DFDS A/S (43 % ejet) og LF Investment ApS (100 % ejet) og som en erhvervsdrivende fond er vores opgave to-delt: 1) opretholde og drive Fondens virksomheder. 2) yde støtte til almennyttige formål. På den måde adskiller Lauritzen Fonden sig fra almennyttige fonde, der normalt har ét fokus: det filantropiske. Vores aktiver er, som det fremgår af grafen, primært bundet i aktier i datterselskaberne. Afkastet af disse investeringer udgør grundlaget for årets uddelinger.

 •  

  J. Lauritzen A/S (22%)

 •  

  DFDS A/S (64%)

 •  

  Lauritzen Fonden Holding ApS - Ejendomme og grunde (7%)

 •  

  Værdipapirer og likvide beholdninger (7%)