Lauritzen Fonden er en erhvervsdrivende fond, der yder støtte til almennyttige aktiviteter. Erhvervsaktiviteterne er samlet i Lauritzen Fonden Holding, der tæller selskaberne J. Lauritzen og DFDS samt andre investeringer. Formålet er at virke for Danmarks anseelse ved fremme og udvikling af dansk søfart, særligt indenfor international skibsfart, og af dansk foretagsomhed i øvrigt.

Læs Lauritzen Fonden Holdings årsrapport for 2023

Fondens erhvervsaktiviteter og investeringer er således primært i den maritime sektor og i særlig grad i selvstændige shipping selskaber. De årlige almennyttige uddelinger er specifikt rettet mod organisationer og aktører, der arbejder med børn og unge i udsatte positioner.

Uddelinger i 2023 (mio. DKK)

Medarbejdere i Lauritzen-gruppen:

Støtte til uddannelse, sociale aktiviteter mv.

2,4

Eksterne uddelinger:

Søfartens og søfarendes interesser

2,6

Socialt arbejde

36,8

Kultur

13,9

Lauritzen-slægten

0,9

Uddelinger i alt:

56,6

Tilbageførsler og nedskrivninger

-4,0

I alt:

52,6

Resultatopgørelse for 2023 (mio. DKK)

Resultat i datterselskab

884,9

Finansielle nettoindtægter

36,7

Administrationsomkostninger m.v. netto

-18,9

Resultat

902,7

Balance (mio. DKK)

Aktiver

Ejendomme og grunde

40,0

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

8.213,8

Tilgodehavender

1,9

Værdipapirer

350,5

Likvide beholdninger

146,5

Aktiver i alt

8.752,7

Passiver

Egenkapital

8.659,0

Bevilgede ikke udbetalte uddelinger

91,5

Anden gæld

2,2

Passiver i alt

8.752,7

Fordeling af Lauritzen Fondens aktiver:

Som en erhvervsdrivende fond er vores opgave to-delt: 1) opretholde og drive Fondens virksomheder. 2) yde støtte til almennyttige formål. På den måde adskiller Lauritzen Fonden sig fra almennyttige fonde, der normalt har ét fokus: det filantropiske. Vores aktiver er, som det fremgår af grafen, primært bundet i aktier. Afkastet af investeringer i form af udbytte m.v. udgør grundlaget for årets uddelinger.

  •  

    Lauritzen Fonden Holding ApS (94%)

  •  

    Værdipapirer og likvide beholdninger (5%)

  •  

    Ejendomme, grunde og andre aktiver (1%)