Bestyrelsen

Fonden ledes af en selvsupplerende bestyrelse. Et fundatsvalgt bestyrelsesmedlem er underlagt krav om bopæl i Danmark, myndighed, skal være uberygtet og må almindeligvis ikke være over 65 år ved indtræden i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer kan indstilles af bestyrelsens øvrige medlemmer, og der tages i udvælgelsesprocessen højde for, om vedkommende har særlige kompetencer og indsigt i søfart, anden erhvervsvirksomhed og sociale forhold.

Hvert andet år evaluerer bestyrelsen sit virke og resultater, derved sikres det bedste grundlag for at vurdere bestyrelsens kompetencer og fortsatte arbejdsvilkår.

Lauritzen Fonden bestyrelse skal ifølge fundatsen bestå af mindst 5 og højst 6 antal fundatsvalgte medlemmer samt medarbejdervalgte, hvorfor 3 ud af de p.t. i alt 8 medlemmer er medarbejdervalgte. Et fundatsvalgt bestyrelsesmedlem udpeges ikke for en tidsbestemt periode, men kan normalvis kun besidde deres bestyrelsespost til de fylder 75 år.

Bestyrelsen sammensættes og arbejder i henhold til Fundatsens §7 (se link øverst på denne side).

Uddelingsstrategi

Lauritzen Fondens uddelingsstrategi er baseret på fondens fundats og vision om at understøtte børn og unges muligheder for at blive aktive samfundsborgere i Danmark. Læs en nærmere beskrivelse af uddelingstrategien her

Det er fondens bevillingsudvalg, der behandler relevante ansøgninger og indstiller til bestyrelsen.

Forretningsorden

Fondens og bestyrelsens virke er formuleret i en forretningsorden, der løbende bliver justeret – læs forretningsordenen her. Erhvervsstyrelsen er tilsynsførende myndighed for Lauritzen Fonden. Lauritzen Fonden følger i øvrigt Erhvervsstyrelsens anbefalinger for god fondsledelse – se den seneste rapportering her.

Skatteforhold vedr. fondens uddelinger

Lauritzen Fonden indberetter alle uddelinger/legater til SKAT. Legater er i almindelighed skattepligtige. Studierejselegater kan dog under visse omstændigheder være skattefri.

Påskønnelseslegater (dvs. hæderspriser og anerkendelser for kunstnerisk virke) kan også være skattefri, hvis de gives uansøgt og som et engangsbeløb.
Endelig skal visse almennyttige foreninger ikke betale skat af et ansøgt og modtaget legat.

Åbenhed og kommunikation

Lauritzen Fonden tilskynder en åben kommunikation med omverdenen og vores støtteprojekter. Vi vil gerne skabe værdi for vores projekter gennem økonomisk støtte, men også ved at øge synligheden omkring dem, så deres sag kan blive hørt i og af offentligheden. Ved at øge kendskabet i den brede almene befolkning til Fonden og vores arbejde, kan vi bedst muligt højne niveauet af indkomne ansøgninger.

Bestyrelsesformanden er talsperson og derfor udelukkende den, der udtaler sig om anliggender vedrørende bestyrelsen og dens arbejde.

Ekstern kommunikation om Fondens fagspecifikke arbejdsområder varetages af henholdsvis formand og direktion i forening eller hver for sig. Det gælder også, når det drejer sig om Fondens helt eller delvist ejede selskaber og spørgsmål om Fondens filantropiske og almennyttige arbejde.

Lauritzen Fondens kommunikationsansvarlige vil kunne henvise til henholdsvis formand eller respektive direktører.

Politik for dataetik

Denne politik beskriver Lauritzen Fondens tilgang til god dataetik og de principper, der er gældende for, hvordan vi behandler data etisk korrekt og ansvarligt. Læs Lauritzen Fondens politik for dataetik.

 

Bæredygtighedspolitik

Lauritzen Fondens bæredygtighedspolitik sætter rammerne for Fondens arbejde med social, miljø- og klima samt ledelsesmæssig ansvarlighed. Læs Lauritzen Fondens bæredygtighedspolitik.