Med fokusområderne trivsel og dannelse støttes initiativer og projekter, der faciliterer børn og unges vej ind i uddannelse og beskæftigelse. Uddelingsstrategien implementeres gennem bevillinger, øvrig involvering og samarbejde, der muliggør øget effekt af uddelingerne med særligt fokus på, at:

• sikre og skabe ny viden om udfordringer og muligheder
• indgå og muliggøre nye samarbejdsformer og partnerskaber
• forankre nye metoder som øger den positive effekt på området

Fondens historiske baggrund i bl.a. byerne Ribe, Esbjerg/Fanø, Helsingør, Aalborg og Frederikshavn gør, at netop disse byer kan have Fondens særlige interesse. Svendborg og Ærø har ligeledes Fondens bevågenhed.

Alle relevante ansøgninger bliver behandlet i Fondens bevillingsudvalg, der indstiller til bestyrelsen som er den endeligt godkendende instans.

I kraft af Fondens virke som erhvervsdrivende fond, søger vi at fremme og udvikle dansk shipping og dansk foretagsomhed. Som en del af uddelingsstrategien gives uddannelseslegater til børn af medarbejdere i Lauritzen-gruppen samt støtte til medarbejdernes frivillige og sociale arbejde. Herudover giver fundatsen anvisning om støtte til børn, børnebørn og oldebørn af stifter Ditlev Lauritzen.

Beskrivelse af målgruppen
  1. Trivsel kommer til udtryk gennem barnets livsglæde, nysgerrighed og gåpåmod. Flere peger på, at trivsel hænger sammen med børn og unges muligheder for udvikling og læring. I Lauritzen Fonden handler vores fokus på trivsel om, at vi støtter indsatser, der arbejder med børns trivsel eksempelvis via adgang til fællesskaber, leg og bevægelse.
  2. Dannelse handler om de færdigheder og holdninger, der ruster børn og unge til at være aktive og tage ansvar for sig selv og indgå i fællesskaber. Forskning peger på, at for at få et aktivt voksenliv, er kulturel, social og uddannelsesmæssige ressourcer vigtige. Vores fokus på dannelse sker bl.a. gennem støtte til initiativer, der tager udgangspunkt i at sikre livsmestring, dvs. sociale og kulturelle færdigheder, der rækker ud over det boglige.

Vi fokuserer på børn og unge i lavindkomstfamilier, fordi de trives dårligere, har sværere ved at finde vej gennem uddannelse og opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. I Danmark er det ca. 8 % af børn og unge, der vokser op i lavindkomsthjem, som i følge diverse forskning:

• trives dårligere – både fysisk og psykisk
• går sjældnere til fritidsaktiviteter end andre unge
• føler sig oftere ensomme
• klarer sig ofte dårligere i folkeskolen og ved 9. klasses afgangsprøve
• påbegynder sjældnere en ungdomsuddannelse
• uddanner sig generelt mindre
• får en lavere indkomst som voksne
• har højere risiko for at blive arbejdsløse
• har højere risiko for at komme på førtidspension

At disse børn og unge kan have en sværere vej gennem livet har ikke alene konsekvenser for den enkelte, men også for samfundet, fordi det i sidste ende betyder, at flere inaktive voksne, der ikke opnår de samme muligheder for at bidrage til samfundet.