Som medarbejder i Lauritzen-gruppen, med minimum 1 års anciennitet* i virksomheden, kan der søges støtte til følgende:

* Anciennitetskravet gælder ikke for interns/praktikanter i Lauritzen Gruppen, som søger rejselegater.

I forbindelse med støtte til medarbejderes frivillige sociale og kulturelle arbejde skelnes der mellem følgende:

1.

Medarbejdere kan formidle, at der søges støtte til en forening eller et projekt, hvor medarbejderen selv er aktiv i sin fritid som bestyrelsesmedlem eller lignende. Der kan dog aldrig søges til enkeltpersoner.

Medarbejderen er katalysator og formidler, men det er foreningen/organisationen, der er ekstern ansøger. Det er derfor også dem, der rent praktisk ansøger via fondens ansøgningssystem og evt. bevilling vil gå direkte dertil. Det vil sige der skal laves en ekstern ansøgning.

Medarbejderen skal sørge for, at ansøger husker at henvise til medarbejderens navn og virksomhed i selve ansøgningen. Det vil være fondens opgave at verificere oplysningerne.

Eksempler

• Socialt værested
• Lektiecafé
• Natteravnene
• Børns Voksenvenner
• Girltalk – rådgiver
• Dansk Søredningsselskab
• Træner i en idrætsforening
• Drivkraft bag kor, amatørteater el. lign.
• Sport eller anden kulturaktivitet til fordel for et socialt projekt
• Ledelse af spejderarbejde

Niveau
Du kan som medarbejder være formidler for bevilling til dit frivillige arbejde på op til kr. 20.000; men i øvrigt efter Lauritzen Fondens individuelle vurdering.

2.

Medarbejdere med mindst 1 års anciennitet kan søge rejselegat til min. 1 måneds ulønnet frivillig rejse.

Eksempler

• Mercy ships – hospitalsskibe
• Gadebørnsprojekter
• Børnepædagogisk arbejde / børnehjem
• Naturbeskyttelse

Niveau
Du kan opnå rejselegat på max. kr. 20.000, men i øvrigt efter Lauritzen Fondens individuelle vurdering.

Vær opmærksom på

Det frivillige arbejde skal have fundet sted i minimum 12 måneder. Det er ikke nok at være aktivt eller passivt medlem, fodboldspiller eller spejder. Der skal udføres et arbejde for fællesskabet på frivillig og ulønnet basis.

NGO eller organisation kan ligge udenfor Danmarks grænser; men skal være dansk forankret.

Rejselegat opnås kun i forbindelse med den NGO/organisation el. lign., der skal besøges – aldrig til rejser formidlet via kommercielle initiativer for frivilligrejser som f.eks. rejsebureauer, Projects Abroad og Adventure Heart.

Der vil blive set særlig positivt på frivilligt arbejde indenfor de foreninger, projekter eller NGO´er, som Lauritzen Fonden i forvejen støtter og dermed kender. For inspiration se et udvalg af tidligere støttede projekter her.

Lauritzen Fonden vil tage højde for at evt. flere medarbejdere står bag samme sag, organisation eller forening.

Klik her for at gå direkte til ansøgningssystemet

Særlige legater

Særlige legater uddeles til medarbejdere med særlig økonomisk eller social trang i forbindelse med eksempelvis:

 • Personaleindskrænkninger
 • Alvorlig sygdom
 • Dødsfald eller anden social hændelse under hensyntagen til familiens økonomiske situation
 • Psykisk eller fysisk tilskadekomst
 • Tilskud til anskaffelse af hjælpemidler
 • Rekreationsophold
 • Psykologhjælp
 • Støtte ifb. misbrugssygdomme

Vær opmærksom på

Du skal have et påvist behov (social eller helbredsmæssig særlig vanskelig situation) for støtte og offentlige støttemuligheder skal være udtømte.

Budget skal sendes sammen med ansøgningen.

Klik her for at gå direkte til ansøgningssystemet

Lauritzen Fonden støtter medarbejdernes egne forslag i forbindelse med at få etableret faste rammer om kultur og sport samt sociale aktiviteter i virksomhedern, ombord på skibene eller i eksternt regi. Det skal være aktiviteter af en vis størrelse, der er til gavn og glæde for så mange som muligt.

Eksempler

 • Netværk af medarbejdere med fælles interesse.
 • Seniornetværk (eksempelvis uddannelsesinitiativer til brug i den 3. alder, erfaringsudveksling om frivilligt arbejde)
 • Kulturelle tiltag på kontorer eller skibe
 • aktiviteter på tværs af Lauritzen-gruppens virksomheder
 • foredrag
 • virksomhedsbesøg

Vi støtter som udgangspunkt ikke løbende drift af foreninger og lign.

Hvis en medarbejdere er ansat som ”intern/praktikant” i et selskab i Lauritzen Gruppen, vil medarbejderen kunne søge et rejselegat på kr. 30.000 til et udvekslingssemester på universitet i Singapore, Hong Kong, Texas eller Athen i forbindelse med medarbejderens uddannelse på CBS i International Shipping & Trade.

Aftalen om internship skal være indgået forud for udvekslingsopholdet på 4. semester.