Lauritzen Fonden ønsker at skabe forandring i det danske samfund gennem støtte til projekter, der har til formål at understøtte udsatte børn og unges muligheder for at blive aktive og inkluderede borgere i Danmark. Vi støtter fortrinsvis indsatser med rødder og virke i Danmark.

I kraft af Fondens virke som erhvervsdrivende fond, søger vi at fremme og udvikle dansk shipping og dansk foretagsomhed. Som en del af uddelingsstrategien gives der ligeledes uddannelseslegater til børn af medarbejdere i Lauritzen-gruppen samt støtte til medarbejdernes frivillige og sociale arbejde. Herudover giver fundatsen anvisning om støtte til børn, børnebørn og oldebørn af stifter Ditlev Lauritzen.

Derudover støtter Fonden gennem sit 100% ejede datterselskab, Lauritzen Fonden Holding ApS, vidensudvikling og dansk foretagsomhed i form af investeringer og lån til små, innovative og nyopstartede virksomheder. Disse investeringer foretages primært i samarbejde andre investeringsselskaber.

Uddelinger i 2022 (DKK)

Medarbejdere i Lauritzen-gruppen:

Støtte til uddannelse, sociale aktiviteter mv.

1.348.000

Eksterne uddelinger:

Søfartens og søfarendes interesser

15.720.000

Socialt arbejde

27.439.000

Kultur

8.385.000

Lauritzen-slægten

1.126.000

Uddelinger i alt:

54.018.000

Tilbageførsler og nedskrivninger

-1.776.000

I alt:

52.242.000

Driftsresultat 2022

Lejeindtægter fra fondens ejendomme

2.722.000

Ejendommenes driftsomkostninger

-2.180.000

Fondens administration, inkl. lønninger

-16.526.000

Resultat før afskrivninger, renter m.v.

-15.984000

Balance

Aktiver

Ejendomme og grunde

40.088.000

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

7.509.778.000

Tilgodehavender

5.359.000

Værdipapirer

388.082.000

Likvide beholdninger

103.202.000

Aktiver i alt

8.046.509.000

Passiver

Egenkapital

7.959.672.000

Bevilgede ikke udbetalte uddelinger

83.720.000

Anden gæld

3.117.000

Passiver i alt

8.046.509.000

Fordeling af Lauritzen Fondens aktiver:

Som en erhvervsdrivende fond er vores opgave to-delt: 1) opretholde og drive Fondens virksomheder. 2) yde støtte til almennyttige formål. På den måde adskiller Lauritzen Fonden sig fra almennyttige fonde, der normalt har ét fokus: det filantropiske. Vores aktiver er, som det fremgår af grafen, primært bundet i aktier. Afkastet af investeringer i form af udbytte m.v. udgør grundlaget for årets uddelinger.

  •  

    Lauritzen Fonden Holding ApS (93%)

  •  

    Værdipapirer og likvide beholdninger (6%)

  •  

    Ejendomme, grunde og andre aktiver (1%)