Lauritzen Fonden ønsker at skabe forandring i det danske samfund gennem støtte til projekter, der har til formål at understøtte udsatte børn og unges muligheder for at blive aktive og inkluderede borgere i Danmark. Vi støtter fortrinsvis indsatser med rødder og virke i Danmark.

I kraft af Fondens virke som erhvervsdrivende fond, søger vi at fremme og udvikle dansk shipping og dansk foretagsomhed. Som en del af uddelingsstrategien gives der ligeledes uddannelseslegater til børn af medarbejdere i Lauritzen-gruppen samt støtte til medarbejdernes frivillige og sociale arbejde. Herudover giver fundatsen anvisning om støtte til børn, børnebørn og oldebørn af stifter Ditlev Lauritzen.

Derudover støtter Fonden gennem sit 100% ejede datterselskab, LF Investment ApS, vidensudvikling og dansk foretagsomhed i form af investeringer og lån til små, innovative og nyopstartede virksomheder. Disse investeringer foretages primært i samarbejde andre investeringsselskaber.

Uddelinger i 2018 (DKK)

Medarbejdere i Lauritzen-gruppen:

Støtte til uddannelse

823.000

Særlige tilskud

230.000

Tilskud til sociale aktiviteter

294.000

1.347.000

Eksterne uddelinger:

Søfartens og søfarendes interesser

7.898.000

Skoler, undervisning og studiestøtte

905.000

Ungdomsarbejde

2.430.000

Ældrearbejde

187.000

Socialt arbejde

10.086.000

Nordisk og internationalt samarbejde

55.000

Sygdom og forskning

Kultur

18.721.000

Lauritzen-slægten

1.169.000

41.451.000

Uddelinger i alt:

42.798.000

Uddelinger ift. likviditetsresultat:

 •  

  Årets likviditetsresultat (25%)

 •  

  Uddelinger 2018 (75%)

Likviditetsresultat 2018

Lejeindtægter fra fondens ejendomme

3.498.000

Ejendommenes driftsomkostninger

-2.322.000

Fondens administration, inkl. lønninger

-12.020.000

Udbytte fra datterselskaber

93.511.000

Resultat før finansielle poster

82.667.000

Finansielle poster, netto

-25.917.000

Årets likviditetsresultat i Lauritzen Fonden

56.750.000

Årets uddelinger

42.798.000

Resultat i datterselskab

469.870.000

Samlet skat i koncernen

81.906.000

Årets uddelinger ift. Fondens værdipapirer og likvide beholdninger

(Dvs. midler, der ikke er placeret i tilknyttede selskaber og ejendomme)

 •  

  Værdipapirer og likvide beholdning (93%)

 •  

  Uddelinger 2017 (7%)

Balance

Aktiver

Ejendomme og grunde

32.626.000

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

6.088.822.000

Tilgodehavender og andre udlån

4.664.000

Værdipapirer

355.979.000

Likvide beholdninger

277.139.000

Aktiver i alt

6.759.230.000

Passiver

Egenkapital

6.301.488.000

Langfristede gæld

400.000.000

Bevilgede ikke udbetalte uddelinger

56.158.000

Anden gæld

1.584.000

Passiver i alt

6.759.230.000

Fordeling af Lauritzen Fondens aktiver:

Som moderselskab for J. Lauritzen A/S (100 % ejet), DFDS A/S (43 % ejet) og LF Investment ApS (100 % ejet) og som en erhvervsdrivende fond er vores opgave to-delt: 1) opretholde og drive Fondens virksomheder. 2) yde støtte til almennyttige formål. På den måde adskiller Lauritzen Fonden sig fra almennyttige fonde, der normalt har ét fokus: det filantropiske. Vores aktiver er, som det fremgår af grafen, primært bundet i aktier i datterselskaberne. Afkastet af disse investeringer udgør grundlaget for årets uddelinger.

 •  

  J. Lauritzen A/S (23%)

 •  

  DFDS A/S (56%)

 •  

  LF Investment ApS - Ejendomme og grunde (12%)

 •  

  Værdipapire og likvide beholdninger (9%)