Om Fonden

Lauritzen Fonden er moderselskab for J. Lauritzen A/S (100 % ejet), DFDS A/S (43 % ejet) og LF Investment ApS (100 % ejet), og som en erhvervsdrivende fond er vores opgave derfor to-delt. Vi skal opretholde og drive vores virksomheder, og der udover skal vi yde støtte til almennyttige formål.

Vores aktiver er primært bundet i skibe. De udgør vores produktionsapparater og er store, omkostningstunge investeringer, og det er derfor, vi uddeler promiller og ikke procenter af vores egenkapital. Størstedelen af Lauritzen Fondens formue er placeret i aktier i DFDS. Udbyttet af de aktier er det primære grundlag for fondens uddelinger.

Lauritzen Fonden er en selvstændig juridisk enhed med egen administration stiftet i 1945. Grundlaget for stiftelsen af Fonden var rederiet J. Lauritzen.

Fonden sikrer sine virksomheder en høj grad af autonomi og blander sig ikke i den daglige drift, men er derimod ind over afgørende strategiske beslutninger som f.eks. køb eller salg af væsentlige forretningsområder.

Lauritzen Fonden uddeler mellem 30-40 mio. årligt.

Fondens midler bliver fordelt over følgende kategorier: Socialt arbejde i DK, kultur, Lauritzen-gruppens ansatte, søfarende og søfarendes interesser, internationalt humanitært arbejde og Lauritzen-slægten.

Der bliver uddeler midler fire gange om året. Fonden modtager i gennemsnit 1200 ansøgninger årligt, hvoraf cirka 250 får støtte.

Hver gang fonden bruger 1 krone går ca. 80 øre direkte til de projekter og initiativer Fonden arbejder sammen med.

Et bevillingsudvalg bestående af direktør Inge Grønvold, sagsbehandler Betina Ipsen, souschef Kathrine Geisler Madsen, chef for kulturområdet Kamilla Søgaard og bestyrelsesformand Jens Ditlev Lauritzen, fremlægger efter grundig gennemlæsning og vurdering af alle ansøgninger, de udvalgte projekter, der indstilles til bestyrelsen. Bestyrelsen har den afgørende beslutning ift. projektbevillinger.

Bevillingsudvalget tilknytter ad hoc eksterne kompetencer, der rådgiver på det sociale og kulturelle område.

Der sidder otte personer i bestyrelsen, heraf er tre medarbejdervalgt fra hhv. DFDS og J. Lauritzen. Bestyrelsen er sammensat af en mangfoldighed af kompetencer og erfaring fra eksempelvis dansk erhvervsliv, iværksætteri, shipping, ledelse, investering i udviklingslande, socialt arbejde, politik og kultur.

En præmis for Lauritzen Fonden har altid været at sørge for Lauritzen-gruppens medarbejdere, deres ve og vel og trivsel på arbejdspladsen. Det er en del af fundatsen, og derfor en naturlig prioritet inden for uddelingsrammen. Denne støtte har naturligt udviklet sig i takt med virksomhederne og i dag løfter de selv størstedelen af ansvaret for medarbejdernes trivsel.

Fonden fokuserer derfor i højere grad på medarbejdernes sociale frivillige arbejde, medarbejderbørns uddannelse og tidligere medarbejdere.

Om strategien

Kort og godt arbejder fonden ud fra en vision om at understøtte børn og unges muligheder for at blive aktive samfundsborgere i Danmark. Med fokusområderne trivsel og dannelse støttes initiativer og projekter, der faciliterer børn og unges vej ind i uddannelse og beskæftigelse.

Vi fokuserer på børn og unge i lavindkomstfamilier, fordi denne gruppe oftest har sværere ved at finde vej gennem uddannelse og opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. I Danmark er det ca. 8 % af børn og unge, der vokser op i lavindkomsthjem. Det er påvist, at denne gruppe af børn trives dårligere både fysisk og psykisk, er oftere ensomme, uddanner sig generelt mindre end gennemsnittet og har en større chance for at ende på overførselsindkomst senere i livet. Vi arbejder derfor målrettet på at understøtte denne gruppe af børn og unges muligheder, så denne chanceulighed kan udjævnes.

Uanset om man forholder sig til en fattigdomsgrænse eller ej, kan man konstatere, at en for stor del af Danmarks børnepopulation oplever en chanceulighed i starten af livet. At disse børn og unge kan have en sværere vej gennem livet har ikke alene konsekvenser for den enkelte, men også for samfundet, fordi det i sidste ende betyder flere inaktive voksne, der ikke opnår de samme muligheder for at bidrage aktivt til samfundet.

Vi tror på, at trivsel er en forudsætning for læring og identitetsdannelse. Og ved at give mennesker de bedste forudsætninger for at trives, både fysisk og psykisk, sikres den nysgerrighed på livet, der er med til at udvikle en. Dannelse er de byggeklodser, der former en og sikrer det fundament, der bestemmer, hvordan man møder det samfund man omgives af.

Vi tror på, at målgruppen gennem kulturel og uddannelsesmæssig kapital i højere grad kan mestre styrken til at finde vej ind i fællesskaber, i uddannelse og videre ind i beskæftigelse.

Vi tror på kulturen som en væsentlig dimension af livet. Kunst og kultur kan være med til at spille en afgørende rolle i at forme og danne børn og unge, det kan udgøre et altafgørende frirum i en presset hverdag. Som fond har vi et medansvar for at give kultur og dannelse videre til den yngre generation. Kulturen stimulerer nysgerrighed, kreativitet og innovation, som på sigt er grundsøjlerne, der skal udvikle individ og samfund. Kulturen danner os og udvikler os på tværs af samfundslag – den kan være med til at binde os sammen og fostre fællesskaber. For os er kunsten og kulturen for alle, og vi har alle brug for den – uanset om vi tænker over det i hverdagen eller ej. Derfor er det vigtigt, at den bliver næret og dyrket bredt, så den ikke visner og dør.

Vi har en helt klar holdning til, at vi ikke kan løfte så stor og kompleks en samfundsudfordring, som dét at sikre alle børn og unge bliver aktive samfundsborgere alene. Vi vil først og fremmest samarbejde og finde frem til de relevante aktører, der har den nødvendige ekspertise inden for området. Dernæst vil vi sikre os, at der er forskningsbaseret evidens for behovet – og findes den viden ikke, vil vi være med til at sikre, den kan tilvejebringes. Så vi vil både skabe viden og dele den med andre. Det gælder i høj grad også internt i fonden, hvor vi kapacitetsopbygger løbende og sørger for at være en aktiv partner i de samarbejder vi indgår i.

Derudover har vi valgt at fokusere geografisk i den nye strategi, hvilket betyder vi primært kommer til at arbejde med indsatser i Esbjerg, Helsingør, Aalborg og Frederikshavn. Områder der alle har en historisk tæt betydning for fonden og rederiet J. Lauritzen. Dette valg er truffet på baggrund af et ønske om at gøre en synlig forskel med fondens midler.

Vi tror på styrken i relationer og partnerskaber, hvor alle parter forpligter sig og arbejder mod et fælles mål. Vi ønsker at sikre, at de midler vi uddeler gør gavn og har størst mulig effekt. Rammerne for opfølgning, evaluering og effektmåling udarbejdes sammen med de projekter vi støtter og arbejder med, for på den måde at sikre, at vi finder frem til et format, der giver mening for alle parter.

Lauritzen-prisen

Vi vil gerne hylde de ekstraordinære talenter, der får os til at grine, græde og gyse hjemme i sofaen, ude på teatrene eller i biografens mørke. Og her tænker vi også på dem, der skriver ordene, står bag kameraet eller udvikler den danske skuespilscene på anden vis. Vi har en forpligtigelse til at fostre og nære kulturen for fremtidige generationers skyld – både den etablerede, men også vækstlaget.

Når et stort talent hædres, så er det en anerkendelse både af det menneske og af kunsten. For at bidrage til opmærksomhed på prismodtageren og dermed kunsten skaber vi én dag om året nogle festlige rammer. Lauritzen Fonden får offentligt fokus denne dag, og det gør vores øvrige almennyttige arbejde dermed også. For fonden er det en mulighed for at kæde vores kulturelle fokus sammen med det store sociale og almennytte arbejde vi laver til daglig. Vi kan endvidere bruge prisuddelingen i repræsentativ sammenhæng, fordi vores rederier og øvrige selskaber har mulighed for at være værter for deres specielle forretningsforbindelser og interessenter.