Hvordan sikres den optimale sagsbehandling af unge? Bliver de unge set, hørt og mødt, hvor de er? Bliver den relevante støtte sat i værk, rykker de unge sig og rykker sagsbehandlingen? Der er mange faldgruber og der er mange unge, der ’farer vild i systemet. Derfor er der behov for at afprøve nye veje – måske digitale værktøjer kan understøtte og vise nye veje?

Dette undersøger Professionshøjskolen Absalon i pilotprojektet ’Den digitale socialrådgiver’.

Digital kommunikation og socialt arbejde

Nye teknologier og måder at kommunikere på påvirker vores samfund, herunder også socialt arbejde. Børn og unge tilbringer meget mere tid på internettet end tidligere og internet og diverse sociale platforme betragtes som nye socialiseringsarenaer, der får større indflydelse på udvikling af børn og deres interaktion, læring, dannelse og medborgerskabsforståelser.

Med lanceringen af KL’s digitaliseringsstrategi 2016-2020 for børn og unge, hvor der er fokus på at introducere og sikre smidig anvendelse af IT i daginstitutioner og folkeskolen, understreges perspektivet om, at IT spiller en central rolle i måden medborgerskabet og den demokratiske deltagelse forankres.

Behov for ny viden

Eftersom de digitale redskaber og platforme er relativt nye fænomener i socialt arbejde, har professionshøjskolerne, der uddanner kommende socialrådgivere, ikke tilstrækkeligt viden om muligheder, udfordringer og begrænsninger ved de forskellige værktøjer, og der er behov for en afdækning af kommunernes anvendelse af digitale redskaber og platforme i det sociale arbejde.

Pilotprojektets overordnede formål er derfor at undersøge, hvorvidt IT og digitale medier anvendes til kommunikation med de unge, til rådgivning og vejledning. Projektet skal ligeledes give indblik i de unges og rådgivernes ønsker omkring IT-baseret kommunikation og socialt arbejde. Endelig skal projektet bidrage til, at digitalisering af socialt arbejde med udsatte unge bliver en del af grunduddannelsen af socialrådgivere og efter- og videreuddannelse af socialrådgivere.

Målgruppen for projektet er overordnet socialrådgivere, der er ansat i børne- og ungeafdelingen, som har en sagsbehandlerfunktion. Den sekundære målgruppe er udsatte unge, som har en sag i kommunen. Projektet koncentrerer sig om unge i alderen 15-23 år, da de i sagsbehandlingen skal involveres direkte i egen sag, ligesom denne målgruppe er nogle af dem, for hvem den digitale verden falder mest naturligt.

Pilotprojektet er støttet med 500.000 kr. af Lauritzen Fonden og gennemføres af Professionshøjskolen Absalon i samarbejde med Dansk Socialrådgiverforening og Guldborgsund kommune, som fungerer som pilotkommune. Kommunen har konkrete erfaringer med at anvende digitale platforme i dialogen mellem socialrådgiver, ung og andre relevante parter.

 

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Professionshøjskolen Absalon

Støttebeløb i alt: 500.000

År: 2019

phabsalon.dk/

Professionshøjskolen Absalon er en af de syv professionshøjskoler, som blev etableret i 2007. Med godt 750 medarbejdere, 8.500 fuldtidsstuderende og 3.500 i efteruddannelse dækker uddannelserne de pædagog-, social-, sundheds- og lærerfaglige områder.