Lauritzen Fonden ønsker at skabe forandring i det danske samfund gennem støtte til projekter, der har til formål at understøtte udsatte børn og unges muligheder for at blive aktive og inkluderede borgere i Danmark. Vi støtter fortrinsvis indsatser med rødder og virke i Danmark.

I kraft af Fondens virke som erhvervsdrivende fond, søger vi at fremme og udvikle dansk shipping og dansk foretagsomhed. Som en del af uddelingsstrategien gives der ligeledes uddannelseslegater til børn af medarbejdere i Lauritzen-Gruppen samt støtte til medarbejdernes frivillige og sociale arbejde. Herudover giver fundatsen anvisning om støtte til børn, børnebørn og oldebørn af stifter Ditlev Lauritzen.

Derudover støtter Fonden gennem sit 100% ejede datterselskab, LF Investment ApS, vidensudvikling og dansk foretagsomhed i form af investeringer og lån til små, innovative og nyopstartede virksomheder. Disse investeringer foretages primært i samarbejde andre investeringsselskaber.

Uddelinger i 2017 (DKK)

Medarbejdere i Lauritzen-gruppen:

Støtte til uddannelse

438.000

Særlige tilskud

704.000

Tilskud til sociale aktiviteter

-36.000

1.106.000

Eksterne uddelinger:

Søfartens og søfarendes interesser

1.101.000

Skoler, undervisning og studiestøtte

6.205.000

Ungdomsarbejde

195.000

Ældrearbejde

225.000

Socialt arbejde

14.657.000

Nordisk og internationalt samarbejde

366.000

Sygdom og forskning

Kultur

1.890.000

Lauritzen-slægten

2.051.000

26.690.000

Uddelinger i alt:

27.796.000

Uddelinger ift. likviditetsresultat:

 •  

  Årets likviditetsresultat (88%)

 •  

  Uddelinger 2017 (12%)

Likviditetsresultat 2017

Lejeindtægter fra fondens ejendomme

2.435.000

Ejendommenes driftsomkostninger

-4.374.000

Fondens administration, inkl. lønninger

-8.709.000

Udbytte fra datterselskaber

239.184.000

Resultat før finansielle poster

228.536.000

Finansielle poster, netto

8.377.000

Årets likviditetsresultat i Lauritzen Fonden

236.913.000

Årets uddelinger

27.796.000

Resultat i datterselskab

121.205.000

Samlet skat i koncernen

78.781.000

Årets uddelinger ift. Fondens værdipapirer og likvide beholdninger

(Dvs. midler, der ikke er placeret i tilknyttede selskaber og ejendomme)

 •  

  Værdipapirer og likvide beholdning (95%)

 •  

  Uddelinger 2017 (5%)

Balance

Aktiver

Ejendomme og grunde

33.227.000

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

5.139.711.000

Tilgodehavender og andre udlån

4.993.000

Værdipapirer

223.702.000

Likvide beholdninger

293.681.000

Aktiver i alt

5.695.314.000

Passiver

Egenkapital

5.659.339.000

Bevilgede ikke udbetalte uddelinger

34.294.000

Anden gæld

1.681.000

Passiver i alt

5.695.314.000

Fordeling af Lauritzen Fondens aktiver:

Som moderselskab for J. Lauritzen A/S (100 % ejet), DFDS A/S (43 % ejet) og LF Investment ApS (100 % ejet) og som en erhvervsdrivende fond er vores opgave to-delt: 1) opretholde og drive Fondens virksomheder. 2) yde støtte til almennyttige formål. På den måde adskiller Lauritzen Fonden sig fra almennyttige fonde, der normalt har ét fokus: det filantropiske. Vores aktiver er, som det fremgår af grafen, primært bundet i aktier i datterselskaberne. Afkastet af disse investeringer udgør grundlaget for årets uddelinger.

 •  

  J. Lauritzen A/S (29%)

 •  

  DFDS A/S (48%)

 •  

  LF Investment ApS - Ejendomme og grunde (14%)

 •  

  Værdipapire og likvide beholdninger (9%)