Bestyrelsen

Fonden ledes af en selvsupplerende bestyrelse. Et fundatsvalgt bestyrelsesmedlem er underlagt krav om bopæl i Danmark, myndighed, skal være uberygtet og må almindeligvis ikke være over 65 år ved indtræden i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer kan indstilles af bestyrelsens øvrige medlemmer, og der tages i udvælgelsesprocessen højde for, om vedkommende har særlige kompetencer og indsigt i søfart, anden erhvervsvirksomhed og sociale forhold.

Hvert andet år evaluerer bestyrelsen sit virke og resultater, derved sikres det bedste grundlag for at vurdere bestyrelsens kompetencer og fortsatte arbejdsvilkår.

Lauritzen Fonden bestyrelse skal ifølge fundatsen bestå af mindst 5 og højst 6 antal fundatsvalgte medlemmer samt medarbejdervalgte, hvorfor 3 ud af de p.t. i alt 8 medlemmer er medarbejdervalgte. Et fundatsvalgt bestyrelsesmedlem udpeges ikke for en tidsbestemt periode, men kan normalvis kun besidde deres bestyrelsespost til de fylder 70 år.

Bestyrelsen sammensættes og arbejder i henhold til Fundatsens §7 (se link øverst på denne side).

Uddelingsstrategi

Lauritzen Fondens uddelingsstrategi er baseret på fondens fundats og vision om at understøtte børn og unges muligheder for at blive aktive samfundsborgere i Danmark. Der henvises til nærmere beskrivelse af uddelingstrategien her

Det er fondens bevillingsudvalg, der behandler relevante ansøgninger og indstiller til bestyrelsen.

Forretningsorden

Fondens og bestyrelsens virke er formuleret i en forretningsorden, der løbende bliver justeret – læs forretningsordenen her. Erhvervsstyrelsen er tilsynsførende myndighed for Lauritzen Fonden. Lauritzen Fonden følger i øvrigt Erhvervsstyrelsens anbefalinger for god fondsledelse – se den seneste rapportering her.

Skatteforhold vedr. fondens uddelinger

Lauritzen Fonden indberetter alle uddelinger/legater til SKAT. Legater er i almindelighed skattepligtige. Studierejselegater kan dog under visse omstændigheder være skattefri.

Påskønnelseslegater (dvs. hæderspriser og anerkendelser for kunstnerisk virke) kan også være skattefri, hvis de gives uansøgt og som et engangsbeløb.
Endelig skal visse almennyttige foreninger ikke betale skat af et ansøgt og modtaget legat.

CSR

Lauritzen Fonden ønsker at udvise transparens i alle aspekter af vores virke. Vi stiller høje krav til os selv, vi tror på den samme dedikation hos de projekter, vi involverer os i. Fundatsen, der er fundamentet i vores arbejde, er bygget på grundtanken om at skabe et bedre samfund, ikke kun for søfart og Lauritzen-gruppens medarbejdere, men også for lokalmiljøet og omverdenen.

Igennem uddelinger til sociale og humanitære projekter, arbejder vi som erhvervsdrivende fond målrettet på at leve op til vores forretningsansvar.

Vores datterselskaber J. Lauritzen og DFDS arbejder allerede indgående og strategisk med CSR inden for deres forretningsområder, men også i samarbejde med os. Bl.a. har vi sammen med J. Lauritzen støttet Erhvervsstyrelsens CSR rapport: ”On Course for a Better World”. En publicering, der viser, hvordan dansk søfart bidrager til global udvikling generelt, og i særdeleshed inden for anti-korruption, pirateri og miljø. Desuden uddeler vi i samarbejde med J. Lauritzen hvert år et scholarship til en dygtig, men også socialt engageret, studerende på Nanyang Technological University i Singapore.

På initiativ fra DFDS og Dansk Metals Maritime Afdeling har vi været med til at etablere den Sociale Arbejdsmarkedsfond, der skal tage hånd om udsatte og nedslidte medarbejdere og hjælpe dem med at bevare kontakten til arbejdsmarkedet. Det er også gennem DFDS, at vores samarbejde med projektet High:five er opstået. DFDS tager i mod de unge, tidligere straffede, der er tilknyttet projektet og giver dem en chance til på jobmarkedet.

Læs mere om DFDS’ corporate responsibility her

Læs mere om J. Lauritzens corporate responsibility her

Åbenhed og kommunikation

Lauritzen Fonden tilskynder en åben kommunikation med omverdenen og vores støtteprojekter. Vi vil gerne skabe værdi for vores projekter gennem økonomisk støtte, men også ved at øge synligheden omkring dem, så deres sag kan blive hørt i og af offentligheden. Ved at øge kendskabet i den brede almene befolkning til Fonden og vores arbejde, kan vi bedst muligt højne niveauet af indkomne ansøgninger.

Bestyrelsesformanden er talsperson og derfor udelukkende den, der udtaler sig om anliggender vedrørende bestyrelsen og dens arbejde.

Ekstern kommunikation om Fondens fagspecifikke arbejdsområder varetages af henholdsvis formand og direktion i forening eller hver for sig. Det gælder også, når det drejer sig om Fondens helt eller delvist ejede selskaber og spørgsmål om Fondens filantropiske og almennyttige arbejde.

Lauritzen Fondens kommunikationsansvarlige vil kunne henvise til henholdsvis formand eller respektive direktører.

Lauritzen Fonden følger anbefalingerne fra Komiteen for god fondsledelse – download de seneste redegørelser her: