Helsingør Kommune har siden august 2012 arbejdet målrettet på at sikre udsatte børns foreningsdeltagelse i form af økonomisk støtte til udstyr og kontingent, opsøgende arbejde og fritidsvejledning. Med ’Plads til alle’ tages der afsæt i disse stærke strukturer, men indsatsen udvides betydeligt til også at indbefatte en tidlig forebyggende indsats, så langt flere udsatte børn kan blive en del af foreningslivet så tidligt som muligt. Den primære målgruppe for indsatsen er derfor børn i alderen 5-12 år, som er i risiko for at mistrives, og hvis forældre af økonomiske, sociale, kulturelle eller helbredsmæssige grunde ikke kan understøtte deres børns deltagelse i fritidslivet.

“Plads til alle’ er en helhedsorienteret indsats, som er afprøvet med succes i flere andre kommuner. Det er en langsigtet og bæredygtig indsats, som vi er stolte af at være en del og så er indsatsen i tråd med fondens fokus på at øge trivslen hos udsatte børn og unge gennem adgang til fællesskaber” siger Inge Grønvold, direktør i Lauritzen Fonden

Hvilke udfordringer er indsatsen med til at løse?

Forskning peger på, at et aktivt fritidsliv er en vigtig del af børn og unges udvikling og trivsel. Der sættes derfor ofte et direkte lighedstegn mellem et aktivt fritidsliv med faste fritidsinteresser og bedre trivsel – også når man spørger de unge selv. Desværre viser Børnerådets analysenotat fra 2015, at godt 32% af unge fra økonomisk trængte familier ikke går til fritidsaktiviteter. Årsagen er ofte, at børn og unges fritidsaktiviteter netop er noget af det, der spares væk, når familiens økonomi halter, ligesom manglende opbakning og deltagelse af forskellige årsager forhindrer en kontinuerlig deltagelse i fritidsaktiviteter.

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Red Barnet

Støttebeløb i alt: 1.200.000

År: 2017 - 2020

redbarnet.dk/vores-arbejde/fattigdom-i-danmark/plads-til-alle/