I Lauritzen Fonden arbejder vi for at sikre, at flere børn og unge, bliver bedre rustet til at være inkluderede og bidragende medborgere i Danmark. Den viden som opnåes gennem vores arbejde for at opnå det mål, skal deles med omverden. Her på siden får du derfor adgang til forskellige undersøgelser, rapporter og andet materiale som er opnået gennem vores samarbejder.


Engagementshåndbogen

Bog, oktober 2023

Bogen er et vidensprojekt lavet af Ungdomsbureauet under indsatsen Mangfoldigt Engagement som er støttet af Lauritzen Fonden. Engagementshåndbogen er til dig, der arbejder med at engagere unge. Ungdomsbureauet præsenterer dig helt konkret for ti læringer, som de har suppleret med specifikke øvelser, metoder og erfaringer.

Download Engagementshåndbogen.

Unge mænd i mistrivsel – hvorfor søger de ikke hjælp?

Analyse, juni 2023

I en ny undersøgelse fra Børns Vilkår har 17 modige unge mænd mellem 15-24 år talt ud om, hvorfor de ikke søger hjælp, når de oplever mistrivsel. Traditionelle kønsstereotyper holder dem fastlåst i en situation, hvor de føler, de ikke kan vise sårbarhed eller bede om hjælp.

 

Download analysen her


Fødevarebankens modtagerorganisationer i krisetid

– en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse

Undersøgelse, april 2023

 

2022 var et år præget af fødevare- og energikrise. De høje udgifter til energi og mad presser såvel danske husholdninger som sociale foreninger og virksomheder. Med en bred kontaktflade til cirka 350 sociale organisationer på tværs af Danmark satte FødevareBanken sig for at undersøge krisens konsekvenser blandt de organisationer, der modtager overskudsmad og gør en forskel for mennesker i svære livssituationer.

Undersøgelsen viser, at krisen øger behovet for modtager- organisationers aktiviteter og støtte, og mere end halvdelen af organisationerne oplever, at deres økonomi er presset som følge af krisen. Det drejer sig særligt om madbudgetter, der er fordoblet, og energiregninger, der er skudt i vejret. Hvordan konsekvenserne af krisen og de pressede budgetter håndteres blandt modtagerorganisationerne varierer, men fælles for organisationerne er, at de kæmper hårdt for at afbøde konsekvenserne, så de pressede budgetter ikke går ud over de målgrupper, organisationerne kæmper for at hjælpe.

Læs hele undersøgelsen her

 


Energi til Hinanden

Magasin, april 2023

Indsatsen Energi til Hinanden, er de seneste tre år lykkedes med at få flere aktivitetsparate unge i job i Esbjerg. Nu er projektfasen afsluttet og erfaringerne fra indsatsen er tilgængelige i et nyt magasin, der gør status og sætter erkendelserne fra de seneste tre år i spil.

Download magasin

 


Aspiranterne fra et ungeperspektiv

– en ny beskæftigelsesindsats på kulturområdet belyst gennem unges oplevelser og fortællinger

Rapport, marts 2023

Center for Ungdomsforskning følger ‘Aspiranterne’, en indsats i Helsingør kommune, der er rettet mod udviklingen af en ny type beskæftigelsesindsats inden for kulturområdet. Hensigten er at nytænke og reformere eksisterende indsatser, der henvender sig til unge uden for arbejdsmarked og uddannelse i et tæt samarbejde med lokale kunst- og kulturinstitutioner. Med afsæt i de unges egne fortællinger fokuserer forskningsprojektet på at undersøge de deltagende unges udbytte af projektet fra to forskellige perspektiver – et projektperspektiv og et livsperspektiv – og med afsæt i disse to perspektiver ydermere at tegne konturerne af et udviklingsperspektiv for indsatsen undervejs og fremadrettet.

“Aspiranterne fra et ungeperspektiv” er den første afrapportering i forskningsprojektet.

Download rapport


Giv-Et-År manual

– en værktøjskasse til organisationer, der ønsker at blive bedre til at inddrage og engagere unge

Publikation, november 2022

 

Ungdomsøen gennmgår en række konkrete værktøjer til at skabe et Giv-Et-År-program, som styrker unges samfundsengagement og organisationers evne til at engagere og iddrage unge. Nogle værktøjer er skabeloner med trin-for-trin guides og andre konkrete eksempler, som du kan lade dig inspirere af.

Download Giv-Et-År-manual.

UNGES STEMMER

– erfaringer med med overgangen til uddannelse og job i Esbjerg

Publikation, november 2022

 

Mellem 45-50.000 unge i Danmark er ikke i uddannelse eller beskæftigelse. De har svært ved at komme videre på deres færd mod et voksenliv med uddannelse, job og fællesskab.
Helt overordnet set er det vigtigt, at unge kommer videre i en ungdomsuddannelse eller job umiddelbart efter grundskolen. Studier viser nemlig, at unge, der umiddelbart efter grundskolen er uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, har sværere ved senere at få et stabilt fodfæste i livet.

I Esbjerg kommer de fleste unge hurtigt videre i job eller på en ungdomsuddannelse. Men der er også en gruppe unge, der har udfordringer med at finde deres vej. 31% af de 16- 21-årige i Østerbyen har ikke gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse mod 14% af de unge på samme alder i Esbjerg Kommune generelt.

Derfor har ’MedVind i Østerbyen’ bedt SUS – Socialt Udviklingscenter om at undersøge, hvad unge i Østerbyen oplever som henholdsvis udfordrende og hjælpsomt på deres vej mod uddannelse og beskæftigelse. Formålet er at samle de unges erfaringer op og bringe dem i spil for at skabe nye veje for den næste generation. Analysen og konklusionerne bygger derfor på de levede erfaringer fra en stor gruppe unge fra Østerbyen, men også på central forskning på området samt lokal- og nationale data og statistik. I centrum af publikationen står de unges vidnesbyrd og fortællinger; en viden, som er blevet skabt i samarbejde med de unge selv.

Læs et 2 siders resume af publikationen her. 

Læs hele publikationen her. 

Evaluering af MedVind i Østerbyen

Evaluering af MedVind i Østerbyens første periode – 2018-2022

Rapport, maj 2022

Denne rapport gengiver resultaterne af Moos-Bjerres evaluering af MedVind i Østerbyen i perioden 2018 til 2022.

MedVind er en alliance på tværs af kommune, civilsamfund og erhvervsliv. Alliancen blev igangsat af Esbjerg Kommune og Lauritzen Fonden med henblik på at skabe øget social mobilitet i Esbjerg-bydelen Østerbyen. MedVind repræsenterer dermed et eksempel på en ny tilgang til at skabe velfærd og samskabelse på tværs af sektorer.

Formålet med Moos-Bjerres evaluering er at belyse de resultater og erfaringer, der er blevet skabt gennem denne nye måde at arbejde på.

Evalueringen er finansieret af Lauritzen Fonden.

Læs hele rapporten her.


Uddannelsesforventninger blandt danske unge

En repræsentativ spørgeskemaundersøgelse af elever i 9. klasse

Rapport, januar 2022

Unge har stadig ikke lige muligheder for at vælge en uddannelse.

Det viser VIVEs kortlægning af 9. klasse-elevers uddannelsesforventninger. Kortlægningen fokuserer på, hvordan unges uddannelsesplaner hænger sammen med karakterer, opvækstmiljø, køn og herkomst.

Kortlægningen gør os klogere på, hvor der er store gab i forventninger blandt danske unge, og denne viden kan hjælpe os til at sætte ind, så unge, uanset baggrund, i højere grad får mulighed for at vælge en uddannelse, som de er kvalificeret til. Kortlægningen er finansieret af Lauritzen Fonden.

Læs rapporten “Uddannelsesforventninger blandt danske unge


Interventioner, der skal mindske ensomhed

– En systematisk litteraturgennemgang af 136 effektstudier

Rapport, september 2021

Alt for mange kæmper i dag med ensomhed og isolation. Det påvirker den mentale sundhed og trivslen. Alligevel ved vi ikke nok om effekten af indsatser mod ensomhed.

Indtil nu. For i en systematisk litteraturgennemgang af 136 effektstudier, konkluderes det nu, at det er muligt at gøre en forskel for dem der føler sig ensomme, men at effekten desværre er begrænset.

Bag studiet står DEFACTUM med støtte fra Mary Fonden, Realdania og Lauritzen Fonden

Læs rapporten og bliv klogere på hvilke interventioner der virker og med hvilken effekt, her >>>


Fulton-projektet: En forskningsrapport om at hjælpe unge med at sætte kursen i sit eget liv

Rapport, august 2021

Foto: Fulton

Gennem perioden 2018-2021, har forskere fra DPU fulgt Fulton-projektet, der skulle motivere de unge til at tro på egne evner og derigennem få mod til at planlægge deres fremtid.

Rapporten fremhæver, at især de længerevarende forløb på Fulton har haft positiv effekt på forbedring af relationer og livskvalitet. Der peges dertil i rapporten på nogle konkrete, værdifulde elementer, som et forløb på Fulton bidrager med hos de unge, og som kan føres videre i andre projekter.

Læs rapporten her >>>


Bryd barrieren: En analyse af, hvordan flere unge i udsatte positioner kommer med i positive fællesskaber

Analyse, juni 2021

Foto: Red Barnet

Denne analyse fokuserer på, hvordan vi får flere unge ind i fællesskaberne, med fokus på især unge i udsatte positioner. Positive fællesskaber er vigtige for børn og unges trivsel og udvikling, men det er desværre ikke lige let for alle unge at finde vej ind i dem.

I analysen, foretaget af Red Barnet i samarbejde med Tænketanken Mandag Morgen, peges der på 10 barrierer, der skal nedbrydes, for at de unge kan finde en positiv vej ind i fællesskaber og voksenlivet. Der gives dertil otte konkrete løsningsforslag til, hvordan disse barrierer kan komme til livs.

Læs hele analysen her >>>


De-serien

Bogudgivelser, 2020-2022

I Ungdomsbureauets bogserie De-serien, udfolder unge med en historie  alt det, der ikke kan forklares i hurtige overskrifter og upersonlige statistikker. “De” tager ordet og nuancerer, hvordan det er at være ung i en bestemt livssituation i Danmark. De-serien åbner døre til samtaler om det komplicerede og svære ved ungdomslivet. Det kræver plads at fortælle og tid at forstå.

De Frafaldne
I De Frafaldne, fortæller 20 unge, hvordan det opleves at droppe ud af sin ungdomsuddannelse. Fortællingerne nuancerer uddannelsesdebatten, der ofte handler om dem, der klarer sig godt – dem med huen, fremtidsmulighederne og den gode historie.

Bestil bogen her >>>

De Pengepressede
De Pengepressede fortæller 20 unge, hvordan det opleves at have ondt i økonomien. Fortællingerne stikker i vidt forskellige retninger fra dyre lån til kriminalitet, fra arbejdsløshed til hjemløshed, fra ludomani til kontanthjælp.

Bestil bogen her >>>

De Kronisk Syge
De Kronisk Syge fortæller 25 unge, hvordan det opleves at være ung og leve med en kronisk sygdom. Fortællingerne er detaljerige, komplicerede og nuancerede, som unge jo er. Nogen er syge, uden at andre kan se det. En enkelt eller to er syge i andres øjne, men ikke i deres egne. Andre igen har til tider været så syge, at de ikke har haft plads til at være den, de gerne vil være. Fælles for dem alle er, at de har en diagnose, en betegnelse, en kasse, de bliver nødt til at forholde sig til i hverdagen. I lang tid, hvis ikke altid.

Bestil bogen her >>>

De Anbragte
I De Anbragte  fortæller 21 unge om deres anbringelse i barndommen og ungdommen. Levende og ærligt beskriver de deres opvækst, mens de reflekterer over, hvad deres anbringelse betyder for deres ungdomsliv og hvordan vi kan skabe bedre vilkår for fremtidige generationer af anbragte børn og unge.

Bestil bogen her >>>

De Hjemløse
2000 unge i Danmark står uden tag over hovedet. Det svarer til at ca. hver tredje hjemløse er under 30. Bag tallene gemmer der sig hele unge mennesker med historier på hjerte. I De Hjemløse fortæller 20 unge hvordan de har oplevet hjemløshed i deres ungdomslivet.

Bestil bogen her >>>

Nogle af de modige, unge forfattere fra bøgeren har også lagt stemme til en podcast med samme navn. Lyt med her>>>


Danske forældres uddannelsesforventninger

Rapport, september 2020

Foto:VIVE

Denne rapport er den anden i en serie af rapporter fra et stort kvalitativt forløbsstudie om danske unges uddannelsesforventninger, hvor VIVE følger 100 unge 9. klasse-elever fra forskellige geografiske og socioøkonomiske baggrunde. Forløbsstudiet  har som formål at kortlægge unges uddannelsesforventninger, forstå, hvordan de etableres, og undersøge, hvordan de udvikler sig ind i voksenlivet, i takt med at de unge går igennem uddannelsessystemet.

Rapporterne udkommer i perioden frem til 2026 og fokuserer på karakteren af unges uddannelsesforventninger, og hvordan de udvikler sig, fra de går ud af 9. kasse, til de er 26 år. I projektet er også forældrene til de 100 unge blevet interviewet, og denne rapport omhandler forældrenes forventninger til deres børns fremtid.

Download rapport >>>


Legende museumsformidling

Rapport, august 2020

Foto: Maria Dønvang

I denne rapport præsenteres resultaterne fra en etnografisk undersøgelse af Drømmeskibet udarbejdet af legeforsker Lise Specht Petersen fra Syddansk Universitet.

Formålet med rapporten var todelt. For det første var det hensigten, at forskningsdelen skulle bidrage til udviklingen og kvalificeringen af Drømmeskibet i udviklingsfasen. For det andet skulle undersøgelsen generere viden om og indsigt i, hvordan en legende tilgang til museumsformidling, som er målrettet børn og ældre på én gang, virker.

Download rappport >>>


Den digitalt kompetente socialrådgiver

Rapport, marts 2020

Professionshøjskolen Absalon står bag denne rapport, der er blevet til på baggrund af pilotprojektet ”Den Digitalt Kompetente Socialrådgiver”, der afdækker muligheder og begrænsninger i anvendelsen af digitale redskaber i socialrådgiverens arbejde.

Overordnet peges der i rapporten på en række udfordringer for det sociale arbejde, når det kommer til at forstå implikationerne af den digitale dagsorden i den daglige praksis mellem socialrådgiver og barnet/den unge.

Download rapport >>>


Legeskibet – en forskningsbaseret evaluering

Rapport, august 2019

Foto:Legeskibet

Sydansk Universitet har udarbejdet denne evaluering, der undersøger karakteren af Legeskibets forskellige legeaktiviteter og hvordan disse er blevet gennemført og videreudviklet i den fem-årige projetperiode. Ligeledes belyses hvordan kommunikationen og samarbejdet med de centrale aktører i havnebyerne er foregået.

Download evaluering >>>


Danske unges uddannelsesforventninger

Rapport, juni 2019

Foto:VIVE

Dette er den første rapport i en serie af rapporter fra et stort kvalitativt forløbsstudie om danske unges uddannelsesforventninger udarbejdet af VIVE.

Projektet har som formål at kortlægge unges uddannelsesforventninger, forstå, hvordan de etableres, og undersøge, hvordan de udvikler sig ind i voksenlivet, i takt med at de unge går igennem uddannelsessystemet. Projektet har et særligt fokus på forventninger blandt unge fra mindre privilegerede baggrunde.

Download rapport >>>

Værktøj: Når unge skal vælge uddannelse og job

Som en del af projektet har DCUM (Dansk center for undervisningsmiljø) udarbejdet et værktøjskasse der, består af en række værktøjer med hvert sit fokus. Nogle er målrettet eleverne til brug i faget ‘Uddannelse og Job’, andre er målrettet skoleledelsen, mens nogle af værktøjerne kan bruges af forældrene i forskellige mødesituationer og i samtaler med deres unge.

Værktøjskassen kan bestilles som samlet æske her >>>